The right au pair for the right Family

Forandringer/ forsinkelser i prosessen som følge av korona-pandemi (oppdatert 02.02.2022)

 Date: 17.03.20

VIKTIG INFORMASJON:


På grunn av Koronavirus-utbruddssituasjonen og akutte tiltak i Norge, ønsker vi å informere deg om forandringer/ mulige forsinkelser i prosessen som:

 

COVID-19

Ang. innreise til Norge

(12.02.2022) Alle restriksjonene knyttet til koronapandemien og innreise til Norge er opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien. 

*(02.02.2022 - informasjonen er oppdatert siden) Krav til innreisekarantene og test på grensen er opphevet.  Alle som reiser inn til Norge må fortsatt registrere seg før ankomst til Norge (selv om au pairen er fullvaksinert). 

Au pairer som ikke kan dokumentere med attest eller koronasertifikat at de er fullvaksinert eller i løpet av de siste seks måneder har gjennomgått covid-19 må teste seg før ankomst til Norge. Vi anbefaller at alle au pairer, som er bosatt utenfor EU tester seg før avreisen uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Kravene til test før ankomst til Norge:

*(22.12.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge (selv om au pairen er fullvaksinert). Alle som kommer til Norge må også teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

(26.11.2021) - informasjonen er oppdatert siden - Alle au pairer som har rett til innreise etter utlendingsloven kan reise inn i Norge fra 26. november 2021, også au pairer som er bosatt utenfor EU. Her finner dere informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise, som gjelder fra midnatt, natt til 26. november: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/

*(05.10.2021 - informasjonen er oppdatert siden ) au pairer, som befinner seg lovlig i Schengen område har lov til å reise inn til Norge på like fot som EU-borgere. For dem som ikke kan dokumentere (med et verifiserbart koronasertifikat, koblet til EUs løsning) at de er fullvaksinerte eller at de har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, er det fortsatt obligatorisk testing, innreisereiseregistrering og krav om karantene, men mindre de bor i et "grønt land" og reiser til Norge derfra. Vennligst vær oppmerksom på at Sverige ikke har koronasertifikat klart til bruk for au pairer ennå. På Folkehelseinstituttets hjemmeside finner dere oppdatert kart over land / områder i forhold til krav til innreisekarantene.

Det er viktig at au pairen setter seg godt inn i hvilke regler som er gjeldende før hun/ han ankommer Norge, dette gjelder både au pair-tillatelse, mulighet til å vente på saksbehandling i Norge, innreiserestriksjoner, krav til registrering, testing, regler for karantene og krav til dokumentasjon for å få unntak. Vi ber au pairene kontakte oss hvis de er i tvill om kravene.

*(05.07.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Fra 5. juli tar de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne. Au pairer som er bosatt i et «grønt» land/ område kan nå reise inn i Norge uten å måtte gå i innreisekarantene. De må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst.

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker vurderes alle land og områder for hvilken fargekode de skal få. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gå fra grønt til rødt.

Oppdateringer av landvurderingene vil bli offentliggjort på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Når endringene har trådt i kraft oppdateres covid-19-forskriften og https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#kart-over-roede-mrkerde-og-grnne-landomraader-i-europa.

Vær oppmerksom på at au pairer ikke kan reise gjennom oransje eller røde land/områder på vei til Norge dersom de ikke er fullvaksinert og kan dokumentere dette på en verifisierbar måte. Dette gjelder også ved mellomlanding i et oransje/rødt område.

Au pairer kan likevel reise til Norge hvis de har reist gjennom det oransje/røde området på følgende måte:

Ved grensen til Norge må au pairer være forberedt på å vise reisedokumentene til politiet.
 

Per 5.07.2021 er følgende regioner er grønne i Sverige:  Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde: Blekinge, Jönköping og Kalmar (oransje) samt Kronoberg, Norrbotten og Värmland (røde).

Per 5.07.2021 er følgende regioner er grønne i Damark: Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Regionen Hovedstaden (inkludert København) er fortsatt "oransje" og au pairer, som bor der kan ikke komme til Norge ennå.

De ulike landene sine innreiseregler kan endres på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrer seg.

Vi tolker reglene slikt at det ikke er lov å reise fra eller mellomlande i et område som ikke er grønt. Dvs. au pairer kan ikke fly fra København til Norge så lenge København ikke er betraktet som et grønt område.

Hvis en au pair er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat, kan hun reise inn til Norge uten å være i innreisekarantene, og trenger ikke ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land i EU/ EØS au pairen kommer fra.

(18.06.2021) Fra mandag 21. juni harmoniserer Norge landfargene med EU, terskelverdiene for karantenefritak endres fra den 5. juli. Det betyr at grønne land, er land som har en insidens på smitte under 25/100000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent. Fra den 5. juli kan personer som bor lovlig i et "grønt land" i EU/EØS og har oppholdt seg der i de siste ti dagene reise inn i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Det blir imidlertid krav om registering i innreiseregisteret og testing på grensen.

Fra mandag 5. juli endrer regjeringen terskelen for hva som blir et «grønt land» i Europa. Grønne land blir etter dette land som har en insidens på smitte under 50/100 000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75/100 000 og andel positive under en prosent.

Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag. Det vil publiseres i FHI sitt kart (kartet oppdateres hver uke natt til mandag klokken 00:00).

Kravet til test og innreiseregistrering fjernes for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19. De slipper test på grensen, og å fylle ut og vise frem innreiseregistreringsskjema før de kommer inn i landet.

24. juni kobler Norge seg til EUs løsning. Da vil koronasertifikatet kunne brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene. Ikke alle land i EU/EØS vil på det tidspunktet ha en løsning klar for sine borgere, men de som har det kan bruke sitt sertifikat i forbindelse med innreise til Norge.

De som kommer fra EU-/EØS-land og  har et EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode og viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret, komme inn i Norge uavhengig av landets status.  

Danmark har sitt koronasertifikat klar til bruk. Fra den 19. juni er det åpnet for at personer som bor lovlig i Danmark kan slippe innreisekarantene i Norge hvis de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene. Sverige har ikke sitt koronasertifikat klart til bruk.

Se mer informasjon her - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygge_rammer/id2862254/


*(22.05.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Det er fortatt strenge innreiserestriksjoner for utlendinger, men fra den 27.05 innføres det unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt i Norge. I pressemeldingen Nr: 94 - 2021 fra 21.05.2021 står det: «Det åpnes for innreise for utlendinger som er bosatt i land/områder som ikke er underlagt karanteneplikt («gule land») i Norge. I dag gjelder dette Grønland, Færøyene, Island og deler av Finland, men det vil endre seg etter hvert som flere land får vaksinert befolkningen og smitten faller. Dette unntaket trer også i kraft 27. mai. Storbritannia vil bli inkludert i denne ordningen, og dermed bli vurdert etter samme kriterier som EØS/Schengen-landene.»

Kart over "gule" og "røde" land / områder i EU/ EØS

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser

Hvis en au pair er bosatt i et land som er underlagt karanteneplikt i Norge, kan hun/ han fortsatt ikke reise inn til Norge for å starte kontrakten. I forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen vil det bli foretatt en fornyet vurdering av lettelser i innreiserestriksjonene. «Da vil det blant annet vurderes ytterligere lettelser for arbeidsreisende, familie, kjærester og internasjonale studenter og elever». Det er dessverre ikke klart om gjenåpning på trinn vil gjelde au pairer.

Mer informasjon om plan om gjenåpning av Norge:

Kategori Plan for gradvis gjenåpning
  Trinn 1 (forberedende fase) Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4
Inn-/utreise Reiser til utlandet frarådes Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Fortsatt strenge innreiserestriksjoner for utlendinger. Det innføres unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt. Smittesituasjonen i det landet den reisende har oppholdt seg i de siste 10 dagene før innreise, legges til grunn for krav om opphold på karantenehotell. Det gis unntak fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 når dette kan dokumenteres på en enkel, digital, sikker og verifiserbar måte. Fortsette med søknadsbaserte ordninger for arbeidsreisende. Det globale reiserådet avvikles dersom det er smittevernmessig forsvarlig, og erstattes med reiseråd til spesielt rammede land. Videre vurdering med sikte på i større grad å åpne for reiser, herunder vurdering av hvilke krav som fortsatt skal stilles til karantene og krav om testing til dem som kommer inn i landet. Åpne for prioriterte grupper arbeidsreisende og utvidet adgang til familiebesøk. Det kan fortsatt være aktuelt med reiseråd og innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise må løpende vurderes.

*(18.05.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Den 21. juni kommer det lettelser i dokumentasjonskravet for utlendinger som skal reise inn til Norge. Disse lettelsene gjelder kun au pairer som er EU-borgere, og som allerede er bosatt i Norge. Det er fortsatt ikke mulig å reise til Norge for au pairer som ennå ikke bor her.

*(08.04.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Dessverre er det fortsatt ikke klart når Norge åpner grensene for innreise for au pairer fra EU. 7. april 2021 kunngjorde den norske regjeringen en gjenåpningsplan. Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn. Hvert trinn anslås å ta ca. tre uker, men det kan variere og kan ta lengre tid.       

Denne planen har imidlertid ingen spesifiserte datoer for når restriksjonene vil være opphevet. Hvert trinn av "gjenåpningen" vil bli implementert gradvis med videre evaluering av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, før de går videre til neste trinn. På trinn 3 vil det «åpnes for mer normal arbeidsinnvandring». Det er dessverre ikke spesifisert hvilken type "arbeidsinnvandring" som vil være tillatt i løpet av denne fasen. Vi har snakket med UDI for å avklare situasjonen, og UDI kunne ikke bekreft om au pairer (som er i Europa nå) får komme inn i Norge på trinn 3 eller trinn 4. Regjeringen skriver at reglene som vil gjelde for innreise til Norge vil vurderes fortløpende.        

Se den detaljerte planen her: https://www.regjeringen.no/contentassets/b323d2f8ba4a496c821eb3abf19076f4/plan_gradvis_gjenaapning.pdf

Plan for gradvis gjenåpning

En helhetlig vurdering basert på sjekkpunkter gjøres før hvert trinn i lettelsene. Tiltaksnivåene i cellene beskriver hva som vil kunne gjelde etter at lettelsene er foretatt. Selv om det kommer lettelser i nasjonale tiltak, vil det være nødvendig å slå ned på lokale utbrudd med kommunale eller regionale tiltak. Det kan bli nødvendig å gjøre endringer de skisserte trinnene, og det kan ikke utelukkes at innstramminger vil kunne bli nødvendig i løpet av gjenåpningsperioden. Lettelsene må sees i sammenheng med mulig bruk av koronasertifikat og massetesting.
Kategori Plan for gradvis gjenåpning
  Trinn 1 (forberedende fase) Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4
Inn-/utreise Reiser til utlandet frarådes Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres Reiser til utlandet frarådes Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Fortsatt strenge innreiserestriksjoner for utlendinger. Åpne for prioriterte grupper arbeidsreisende og utvidet adgang til familiebesøk. Åpne for reiser, men fortsatt karantene og krav om testing til de som kommer inn i landet. Fortsatt innreiserestriksjoner, men åpner for mer normal arbeidsinnvandring. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise må løpende vurderes.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/

*(01.03.2021 - informasjonen er oppdatert siden) - Regjeringen bestemmer å fortsette å holde grensene lukket. I utgangspunktet har kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere. Dvs. ingen nye au pairer kan reise inn til Norge. Det er foreløpig ukjent når Norge åpner grensene for au pairer. I følge UDI skal regjeringen vurdere denne bestemmelsen hver andre uke.       

*(27.01.2021 informasjonen er oppdatert siden) - Fra den 29. januar 2021 og to uker frem kan ingen au parer som ikke allerede bor i Norge, reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere. Bestemmelsen kan bli forlenget.

*(15.12.2020 informasjonen er oppdatert siden)  Au pairer, som er bosatt i EU/EØS og har en gyldig oppholdstillatelse i Schengen, har lov reise inn til Norge, men ved innreisen må de blant annet vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være tatt innen 72 timer før innreise. Dersom au pairen ikke fremviser en slik test, kan du bli nektet innreise. Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk. Au pairens må også utfylle dette skjema


Les mer om kravene for innreise her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise#regler-ved-innreise-til-norge og kontakt oss for oppdatert informasjon et par dager før deres au pair reiser til Norge.

Søkere som er bosatt utenfor EU/ EØS har fortsatt ikke lov til å reise inn til Norge.

*(15.07.2020 informasjonen er oppdatert siden) Au pairer, som er bosatt i EU/EØS og har en gyldig oppholdstillatelse i Schengen, har lov reise inn til Norge fra den 15. juli. Søkere som er bosatt utenfor EU/ EØS har fortsatt ikke lov til å reise inn til Norge.

*(10.06.2020 informasjonen er oppdatert siden) Etter planen skal det være lovlig for au pairer å reise fra Danmark til Norge fra den 15. juni, hvis norsk au pair-tillatelse er innvilget (se avsnitet nedenfor). Vi forventer at informasjonen vil være bekreftet på pressekonferensen den 12. juni.

*(22.04.2020  informasjonen er oppdatert siden ) UDI har begynt å innvilge tillatelsene, men da grensen til Norge fortsatt er stengt, vil ikke de som har fått saken behandlet etter den 20. april kunne komme hit likevel (se https://www.udi.no/viktige-meldinger/personer-som-far-oppholdstillatelse-kan-ikke-reise-til-norge-na/).

Dette betyr at:


(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) På grunn av utbruddet av koronavirus kan UDI eller politiet bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-293, https://www.udi.no/en/latest/new-regulation-on-expulsion-of-foreigners-without-a-residence-permit/. Dersom man er innvilget oppholdstillatelse (inkl. au pair-tillatelse) og derfor har fått utstedt innreisevisum, vil man kunne reise inn i Norge. Vær oppmerksom på at man vil kunne være omfattet av karantene-ordninger ved innreise. Les mer om dette på helsenorge.no

Hvis du er bosatt i Norge, har et gyldig oppholdskort (for eks. au pair-tillatelse) og er på ferie utenfor Norge, vil du fortsatt kunne reise inn i Norge. Du kan lese mer om karantene og isolasjon på https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon


Behandling av au pair-søknader hos UDI

 

 1. (02.02.2021) - UDI behandle søknadene som er levert i EU/EØS/Schengen parallelt med de eldste sakene. Behanldingstiden varierer veldig - noen søknader blir behanldet på bare et par uker og noen har ligget hos UDI uten å være behandlet i mange måneder. 

  (22.12.2021) Au pairer, som har søkt fra et land i EU/EØS/Schengen før 26. november 2021, vil du kunne få svar på søknaden innen 4 måneder etter at søknaden var levert til ambassaden. Saksbehandlignstid kan endre seg mens søknaden er under behandling.

  *(26.11.2021 informasjonen er oppdatert siden) UDI skal gjenoppta behandlingen av søknadene og vil behandle de eldste sakene først. UDI har mange ubehandlede søknader som følge av koronapandemien. Det er enda ikke kjent hvor lang behandlingstiden vil være. UDI vil oppdatere behandlingstider løpende på deres hjemmeside.

  Dersom au pairen har levert søknaden innen 1. juni 2021 og venter på svar nå, skal hun laste opp en oppdatert kontrakt og en oppdatert sjekkliste på UDIs portal.

  UDI vil behandle søknadene som er levert i EU/EØS/Schengen parallelt med de eldste sakene.

  Hvis au pairen har fått oppholdstillatelse før eller under pandemien trenger innreisevisum for å reise til Norge og starte oppholdet som au pair, må hun/ han også laste opp en oppdatert kontrakt og en ny kontrakt og en ny sjekkliste.

  Hvis au pairen har søkt fra et land i EU/EØS/Schengen før 26. november 2021, vil hun/ han kunne få svar på søknaden din innen 3 måneder etter at du leverte søknaden.

   

  *(09.07.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Søknader fra au pairer bosatt utenfor EU/EØS behandles fortsatt ikke. Forskriften er gyldig til den 01.12.2021: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-29-1423

  *(05.10.2021  - informasjonen er oppdatert siden) UDI  behandler kun søknadene for au pairer, som er bosatt og befinner  seg i EU/ EØS.

  *(07.07.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Etter en lang pause begynte UDI å behandle søknadene for au pairer, som befinner seg i EU/ EØS. UDI prioriterer dem som er fullvaksinerte.

  *(05.07.2021 - informasjonen er oppdatert siden) UDI skal begynne å behandle au pair-søknadene til dem som er bosatt i EU/ EØS. Au pairer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene (og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode) prioriteres.

  *(03.02.2021 informasjonen er oppdatert siden) Den 3. februar 2021 stoppet UDI å behandle alle au pair-søknader. UDI skal begynne å behandle søknadene igjen når det er åpen for innreise til Norge for dem som er bosatt i EU. 

  *(30.09.2020 informasjonen er oppdatert siden) Søkere som bor utenfor EU/EØS og Sveits kan ikke reise inn til Norge ennå på grunn av koronasituasjonen. Søknader fra au pairer bosatt utenfor Europa behandles i utganspunktet ikke nå (https://www.udi.no/ord-og-begreper/guide-til-saksbehandlingstid-i-au-pairsaker/?gs=1). Noen få søknader har blitt behandlet av UDI, men selv om søknadene er innvilget, kan au pairene likevel ikke komme til Norge før Norge åpner for innreise fra ikke EU/EØS-land. 

  Se mer informasjon her: https://energyaupair.no/news/8oBtOrpD/.

  UDI prioriterer søknader for au pairer som bor i EU/EØS, og ventetiden for disse søknadene er for tiden rekordkort (1-3 måneder).

  *(22.05.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Fra i dag, den 22. mai, skal UDI begynne å behandle au pair-søknadene igjen. Siden den 20. mars har ikke UDI innvilget au pair-tillatelser for søkere som befinner seg utenfor Norge. Saksbehandlingstiden er derfor gått mye opp (for noen av søkerne har ventetiden vært mer enn 6 måneder). Fra nå av skal UDI igjen behandle søknadene, og vi regner med at ventetiden vil gå ned. UDI vil i første omgang innvilge tillatelser for søkere som allerede befinner seg i Europa, slik at de kan komme til Norge uten å måtte reise tilbake til sitt hjemland (hvis det vil være mulig før hver enkelte søker. Ser informasjon om innreise til Norge nedenfor). Etter det vil UDI behandle sakene for søkere som befinner seg utenfor Europa.

  UDI har utvidet innreisevinduet til 6 måneder for søkere som får tillatelsen innvilget. Det vil gi au pairene og vertsfamiliene strre frihet i forhold til planlegging av au pairens reise til Norge, som kan være utfordrende på grunn av korona-pandemien.

  *(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) UDI gir ikke oppholdstillatelser til personer som er utenfor Norge og venter på svar på sin søknad. Foreløpig informerer ikke UDI om når de kommer til å begynne å innvilge oppholdstillatelser til personer som er utenfor Norge igjen.

  *(21.04.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Pga. korona-pandemien er saksbehanldingstid for au pair-søknader gått opp fra 4 måneder til 6 måneder - fra au pairen leverte søknaden hos politiet, ambassade, konsulat eller søknadssenter til saken er behandet. Dette kan kan endre seg. Da vil det være den nye informasjonen som gjelder, selv om au pairen har fått beskjed om en annen ventetid tidligere. UDI oppdaterer informasjonen om behandlingstider en gang i måneden. Den vil bli oppdatert neste gang ca. den 19. mai.

Ang. de norske ambassadene og søknadssentrene

 

 (19.07.2021) Den Norske Ambassaden i Danmark begynte å ta imot au pair-søknader, men antall ledige timer for å levere dokumentene er begrenset. 

*(31.05.2021 - informasjonen er oppdatert siden) Den 31. mai bestemte Den Norske Ambassaden i Danmark å stoppe å ta imot au pair-søknader. Alle avtalene som var booket ble kansellert (se https://www.norway.no/no/denmark/tjenester-info/visitors-visa-res-permit/) 

Ambassaden forklarer at grunnen til dette er at UDI ikke behandler au pair-søknadene og ambassaden ikke ønsker å bruke deres tid på å jobbe med å ta imot søknadene, som etterfølgende ligger hos UDI i flere måneder uten å bli behandlet. Ambassaden anfører også at de ble nødt til å jobbe med tilbakebetaling av betalte gebyrer til flere au pairer, som ikke kunne vente på saksbehandlingen og muligheten for å komme til Norge.

I en e-post til oss skriver ambassaden at de «forstår at denne beslutningen vil bringe mange søkere og deres kommende vertsfamilier i en svært vanskelig situasjon, men at dette dessverre er en konsekvens av Corona innreiserestriksjonene i Norge”.

Ambassadens ledelse vil ikke si når de igjen åpner for mulighet å levere au pair-søknader.


(19.05.2021) Den Norske Ambassade i Nederland har begynt å ta imot søknadene fra au pairer etter ca. 7 måneders pause. Pga. restriksjonene med pandemien får kun et begrenset antall søkere per uke levert søknad om au pair-tillatelse.

*(01.03.2021 informasjonen er oppdatert siden) Den Norske Ambassade i Danmark har begynt å ta imot søknadene fra au pairer etter ca. 2 måneders pause. Pga. restriksjonene med pandemien får kun et begrenset antall søkere per uke levert søknad om au pair-tillatelse.

*(15.12.2020 informasjonen er oppdatert siden) Den Norske Ambassade i Danmark har veldig står pågang og ventetiden for å få ledig time for å levere søknad om au pair-tillatelse kan i øyeblikket være over to måneder.

*(15.12.2020 informasjonen er oppdatert siden) Den Norske ambassade i Nederland tar ikke imot besøkende grunnet pandemien siden den 15. oktober og ingeting tyder på at ambassaden skal åpne foreløpig  Le også i https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands/tough-christmas-lockdown-looming-in-netherlands-idUSKBN28O168*(30.03.2020 informasjonen er oppdatert siden) Den Norske ambassade i Danmark åpnet den 30. mars og tar imot au pair-søknadene, men med redusert bemanning.

*(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) De fleste ambassadene (inkludert Den Norske Ambassade i Danmark og Den Norske ambassade i Nederland) og VFS søknadssentrene tar ikke imot søknader fra den 17. mars 2020. Mer informasjon finner dere på ambassadenes hjemmesider, som: https://www.norway.no/no/denmark/ 

Ang. politienes arbeid

 1. (15.05.2021) Det er ikke lenger mulig å laste opp dokumentene elektronisk i stedet for å møte hos politiet. Alle au pairer som bytter vertsfamilie må levere søknaden hos politiet.

  *(20.05.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Oslo politidistrikt har gitt søkere mulighet for å levere søknadene om familiebytte elektronisk i stedet for å møte hos politiet - se https://www.udiregelverk.no. Kontakt oss gjerne hvis dere ønsker at deres au pair leverer søknaden til Oslo politi elektronisk - vi hjelper våre au pairer med det.

 2. (20.04.2020) Politiet åpner gradvis publikumstjenestene sine. Du kan møte hos politiet for utvalgte tjenester innen opphold og utlendingssaker. De fleste politidistriktene krever at timen bestiles via UDI's portal, som au pairen har brukt for å registrre søknaden. I noen politidistrikter er det fortsatt ikke mulig å bestille time, da politiet ikke har lagt ut nok ledige timer ennå.

*(08.04.2020 - informasjonen er oppdatert siden) På grunn av situasjonen med korona-virus holder politiet stengt fram til og med 17. april.

(20.03.2020 - informasjone er oppdatert siden) På grunn av risiko for smitte med korona, holder politiet stengt til og med 26 mars 2020. Søkere kan derfor dessverre ikke møte til timen deres frem til denne datoen. Følg med på politiets nettsider for oppdatert informasjon om oppmøte og timeavtaler.

Verifisering av dokumentene hos Den Filippinske Ambassade i Oslo

*(09.04.2020) Ambassaden åpner fra den 20. april 2020. Se https://www.philembassy.no/newsroom/covid-19-public-advisory-no-20-resumption-of-essential-consular-services-at-the-embassy

(16.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Den Filippinske Ambassaden i Oslo er stengt fra den 16. mars 2020 til den 26. mars 2020 for å stoppe spredningen av COVID-19. Ambassaden vil kun ta imot besøkende i nødstilfeller efter avtale med ambassaden: https://www.philembassy.no/newsroom/covid-19-public-advisory-no-6-suspension-of-non-essential-consular-services-at-the-embassy

Ang. utreise fra Filippinene

* (15.09.2020) det er fortsatt ikke mulig for au pairer å reise fra Filippinene til Norge for nye au pairer, selv hvis de har fått innvilget an au pair-tillatelse.

*(01.06.2020 informasjonen er oppdatert siden) Karantenen på Filippinene er over og både visumsentrene og "CFO" har åpnet fra den 1. juni 2020.

*(15.05.2020 informasjonen er oppdatert siden) Karantenen på Filippinene er forlenget til den 31. mai (se https://www.cnnphilippines.com)

*(08.04.2020 - informasjonen er oppdatert siden) De filippinske myndighetene har forlenget karantenen på Filippinene til den 30. april. Selv om Norge tillater innreise for au pairer, som har fått oppholdstillatelse, blir au pairer stoppet på grensen på vei fra Filippinene og vi anbefaler derfor ikke kjøpe billet for kandidatene med utreise før den 01. mai 2020. Denne restriksjon kan bli forlenget.

*(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Frem til den 14. april er det ikke mulig for au pairer å reise fra Filippinene, selv for dem som har fått både utreisetillatelse (CFO) og visa/ au pair-tillatelse ordnet (se https://cnnphilippines.com/news/2020/3/12/COVID-19-Metro-Manila-restrictions-Philippines.html).

Ang. utreise fra Norge

*(15.09.2020) Au pairer som ikke fikk reist hjem før au pair-tillatelse løp ut på grunn av koronasituasjonen må reise hjem nå. Fra den 15. september 2020 vil opphold etter utreisefristen kunne medføre bortvisning eller utvisning.

*(20.03.2020 - informasjonen er oppdatert siden) Hvis deres au pair's oppholdstillatelse er utløpt, men hun fikk ikke forlate Norge, vil det ikke ha noen konsekvenser for au pairen eller dere slik situasjonen er nå (se https://www.udi.no). Dere trenger ikke gi beskjed til UDI eller politiet om at au pairen ikke får reist ut av Norge før tillatelsen går ut. Dere må forsøke å booke reisen for a pairen snarest etter dette er mulig. 

Ang. reise til Filippinene

(28.01.2022) De fleste fullvaksinerte filippinske borgere kan reise til Filippinene uten å måtte være pålagt karantene. Se  https://news.abs-cbn.com/news/01/28/22/philippines-drops-quarantine-policy-for-vaccinated-travelers-returning-ofws

*(16.03.2021 - informasjonen er oppdatert siden) - Den filippinske regjeringen har suspendert innreise for blant annet hjemvendte filippinere som ikke er bosatt i landet, og som ikke er «overseas Filipino workers» til landet fra og med lørdag 20. mars til mandag 19. april.  For å minske spredning av COVID-19 begrenses det antall innkommende internasjonale passasjerer til 1.500 om dagen.

Dette betyr at det vil være komplisert for au pairer å reise tilbake til Filippinene i denne perioden. Se mer informasjon her: https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/779971/philippines-suspends-entry-of-foreigners-returning-filipinos-who-are-not-ofws/story/

 

Dette betyr at det vil være komplisert for au pairer å reise tilbake til Filippinene i denne perioden