The right au pair for the right Family

Informasjon for Familier

 

Før au pairen kommer til vertsfamilien sender vi en ”håndbok” med mye praktisk informasjon.

Dersom dere ikke finner svar på det dere lurer på, så kontakt oss på email info@energyaupair.no

Hvorfor bli vertsfamilie?

Som vertsfamilie får dere, og ikke minst barna deres, en roligere hverdag. Man oppdager gleden ved å ha mer fleksibilitet med barna om morgenen, noe mer tid og ro i en familiens faste gjøremål.

Familiemedlemmer i alle aldre vil erfare at det å være vertsfamilie for en au pair gir en unik mulighet til å bli kjent med en ny kultur og et nytt land. Dere vil få et nytt familiemedlem som sammen med dere passer barna og deltar i familielivet.

Ved å ha en au pair vil barna alltid ha en voksen tilstede, som er interessert i deres aktiviteter som et supplement til foreldrenes engasjement. Au pairen følger og henter gjerne barna på skolen/barnehagen, er med i lek og lekselesing, hjelper til med husarbeid og tilfører hele familien et innblikk i et annet land og språk på en spennende, utfordrende og morsom måte.

Om dere vet om noen som vurderer å være vertsfamilie for en au pair, be dem registrere seg helt uforpliktende på vår hjemmeside!

Vår pris

Dere betaler kun hvis og når dere inviterer en au pair, formidlet gjennom oss. Vårt formidlingsgebyr er 6.900 NOK.

Vi ordner alt det formelle overfor Norges Ambassade i au pairens hjemland og UDI, hvor vi følger opp. Prisen inkluderer også "en-mnd. garanti". Dersom det skulle vise seg at utfordringene blir for store for enten dere og/eller au pairen gir vi garanti den første måned som gjør at vi tilbyr en ny au pair til deres familie uten ekstra omkostninger. Om en slik situasjon oppstår, vil vi jobbe målrettet for en rask løsning.

Hvis dere har funnet deres au pair selv og ønsker at vi kun bistår med "papirarbeid" og veiledning: 2.900 NOK (hvis au pairen bytter vertsfamilie i Norge eller er EU-borger)


Hva er en au pair?

Au pair er ungdom fra et annet land i alderen 18-30 år. Han/hun bor hos en norsk familie som regel i rundt ett år, og dersom ønskelig kan oppholdet forlenges til maksimum 2 år. En au pair hjelper til med barnepass og tar del i enklere husarbeid. Til gjengjeld dekker vertsfamilien kost, losji og lommepenger til henne/han.

Au pair må som hovedregel ikke ha samme nasjonalitet som noen i vertsfamilien.
I henhold til bestemmelsene fra Europarådet er arbeidstiden for en au pair satt til maksimum 30 timer per uke, fordelt på 5 timer/dag 6 dager/uke.

Arbeidstiden skal tilrettelegges slik at au pairen minst har en fridag (24 timer) i uken og minst en slik fridag i måneden skal være søndag. I tillegg skal au pairen ha fri minst én fast ettermiddag pr uke. Au pairer har rett på å holde fri på offentlige høytidsdager.
Au pairen skal ha mulighet til å gå på språkkurs og fritidsaktiviteter.

Au pairens oppgaver er hovedsakelig barnepass og enkelt husstell. Au pairen kan ikke kombinere arbeidet med annet arbeid, uavhengig av om arbeidet er med eller uten vederlag.

Etter at au pairen blir registrert i Folkeregisteret og har fått tildelt personnummer blir au pairen automatisk registrert også i helsesystemet. Au pairen betaler egenandel på lik linje som norske statsborgere.

Krav til vertsfamilie

En familie kan bare ha én au pair om gangen.

Familien må snakke norsk til daglig, og representere norsk kultur.

Au pair skal ha eget rom i vertsfamiliens bolig og må bo hos vertsfamilien i hele kontraktsperioden. Selv om au pairen ikke jobber fulltid, så gjelder Arbeidsmiljøloven også for au pairer. Au pairen skal jobbe maks. 5-6 timer daglig optil 6 dager i uken (maks. 30 timer per uke)

Arbeidstiden skal tilrettelegges slik at au pairen minst har fri annenhver søndag og helligdag, og minst en fast ettermiddag per uke. Friperioden skal så vidt mulig være sammenhengende, og aldri mindre enn 24 timer.

Au pairen har rett til minimum 25 virkedager ferie hvert kalenderår. Selv om au pairen ikke har vært au pair hele kalenderåret, men begynner hos vertsfamilien senest 30. september, har au pairen rett på full ferie. Dersom au pairen begynner etter 30. september, har au pairen rett på 6 virkedager ferie. De samme reglene vil gjelde ved eventuelt bytte av vertsfamilie, så fremt au pairen kan dokumentere at ferie ikke er avviklet hos tidligere vertsfamilie.

Au pairen skal ha mulighet til å gå på et språkkurs og fritidsaktiviteter. Vertsfamilien må betale for au pairens norskkurs og studiemateriel. Dette har en øvre beløpsgrense på 8.850 NOK per år i tillegg til reiseutgiftene til og fra norskkurset.

Au pairen har også krav på lommepenger selv om hun/han blir syk. Som vertsfamilie for en au pair er det en forutsetning at man inkluderer au pairen som en del av familien. Ungdommen skal føle seg ønsket og velkommen i vertsfamilien sin. Det er viktig at dere hjelper han/henne i den overgangen det er å tilpasse seg livet i en ny familie, i et ukjent land, med fremmed språk og kultur.

Det er viktig at både vertsfamilien og au pairen er motivert til å møte hverandre med åpenhet og fleksibilitet.

Det å ha au pair er berikende på mange måter spennende, utfordrende og moro. Husk at den første perioden kan være svært tøff for en au pair. For å gjøre overgangen så lett som mulig vær ærlig, kommuniser, spør informer og snakk ut på en direkte måte om stort og smått og gi samtidig au pairen tid til å komme inn i alt det nye han/hun må forholde seg til.

Hva koster det å ha au pair?

Energy Au Pair samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Priser for au pair forsikring er i øyeblikket 1.850 NOK for 1 år, 2.500 NOK for 18 mnd. og 2.900 NOK for 2 år.

- Au pair har krav på ferie i til sammen 25 virkedager hvert kalenderår i samsvar med ferieloven. Selv om au pairen ikke har vært au pair hele kalenderåret, men begynner hos vertsfamilien senest 30. september, har au pairen rett på full ferie. Dersom au pairen begynner etter 30. september, har au pairen rett på 6 virkedager ferie. De samme reglene vil gjelde ved eventuelt bytte av vertsfamilie, så fremt au pairen kan dokumentere at ferie ikke er avviklet hos tidligere vertsfamilie. Ferieloven gjelder for utbetaling av feriepenger.

Au pairen har rett på feriepenger i henhold til bestemmelsene i ferieloven - dvs. au pairen opptjener 10,2% av sinn lønn samt verdien av kost i feriepenger. Verdien av kost i 2024 er fastsatt til 102 kr (i 2023 var den fastsatt til 98 NOK per dag).

Lommepengene samt verdien av fri kost og losji (for 2024 fastsatt til 144 NOK per dag) er skattepliktig. Vertsfamilien skal trekke skatt fra au pairens lønn og innbetale den til skatteoppkreveren.

Ytterligere informasjon fremsender vi senere.


Au pairen skal levere selvangivelse og det er aktuelt med forhåndslikning slik at all skatt er gjort opp før au pairen drar ut av Norge igjen. Evnt. skatt som au pairen har til gode kan da betales ut før au pairen reiser.

Au pairens månedspenger er fast, uansett hvor mange barn dere har.
Au pair kan gjerne kombineres med barnehage, SFO, park, skole eller dagmamma og dere kan evnt. fortsette å motta kontaktstøtte

Vertsfamilien skal dekke utgiftene for au pairens hjemreise.

Hvis vertsfamilien inviterer en filippinsk au pair og au pairen skal reise til Norge direkte fra Filippinene, er vertsfamilien forpliktet til å betale for au pairens reise til Norge – dette er krav fra de Filippinske myndigheter.

Hvis en au pair reiser til Norge direkte fra Filippinene, må det også ordnes en utreisetillatelse for henne/ ham. Dette er et krav fra de filippinske myndighetene. Deres kontrakt må verifiseres ved Den Filippinske Ambassade i Oslo for at utreisetillatelsen kan fås på Filippinene. Verifisering av kontrakten (så kalt "red ribbon") samt forsendelsen med kurerpost (TNT, FedEx eller DHL) koster hos oss 950 NOK til sammen.

Reisekostnader

De norske myndigheter krever ikke at familien betaler for au pairens reise til Norge. Familien må dekke reisen tur-retur fra au pairens første destinasjon i Norge til familiens bosted. Det er også en del familier som refunderer flyreisen til Norge når au pairen har vært hos vertsfamilien i for eksempel 3 eller 6 mnd.

Hvis vertsfamilien inviterer en filippinsk au pair og au pairen skal reise til Norge direkte fra Filippinene, er vertsfamilien forpliktet til å betale for au pairens reise til Norge – dette er krav fra de Filippinske myndigheter.

Familien forplikter seg til å betale offentlig transport hvis au pairen må reise for å levere/hente barn.
Vertsfamilien skal dekke au pairens nødvendige reisekostnader i forbindelse med au pairens hjemreise. Denne forpliktelsen bortfaller dersom au pairen blir værende i Norge på et annet oppholdsgrunnlag eller dersom au pairen ønsker å returnere til et annet land enn hjemlandet.

Vil dere finne den riktige au pairen?

Hvis svaret på dette spørsmål er JA så må dere registrere dere som vertsfamiliesøker. Det er helt uforpliktende og uten registreringsavgift. Dere kan når som helst i prosessen melde fra til oss om dere ikke lenger ønsker å være registrert i vårt system, helt uforpliktende frem til dere har funnet en au pair og skriver kontrakt.

Vi vil se igjennom opplysningene dere har lagt inn og sende presentasjon av en eller flere au pair-søkere som vi mener kan passe inn i deres familie.

Som vertsfamilie er det en stor fordel om dere vedhefter et brev hvor dere beskriver hverdag, fritid, interessert og spesielt litt om ungene samt legg gjerne ved ett eller flere bilder. Dette er dokumenter som blir i vårt system og sendes videre kun etter godkjenning fra dere.

Vi prøver å sjekke referansene, men anbefaler sterkt at dere som familie også gjør det. Årsaken er at i samtale med en tidligere arbeidsgiver, vertsfamilie, studieleder eller lignende kan komme frem forhold som er viktig spesielt for deres familie. Samtidig kan det være noe å ”lese mellom linjene” som best oppfattes i en direkte samtale.

Vi avtaler gratis telefonintervju mellom vertsfamilie og au pair(ene).

Før og umiddelbart etter ankomst vil vi anbefale at dere som vertsfamilie snakker igjennom med au-pairen hvilke forventninger dere og han/hun har til oppholdet. Vær ærlig og direkte og ikke vær for "snill", det kan på sikt bli slitsomt for alle og er lite reelt. Husk at han/hun skal være hos dere i et helt år. Kommunikasjon og åpenhet er et nøkkelord både før og under oppholdet.

Videre hjelper vi dere med nødvendig dokumentasjon og veiledning i søkeprosessen for au pair-tillatelse.

Norskkurs

Les mer »

Det er veldig viktig at au pairen deltar på norkkurs. I rundskrivet  står det at "manglende oppmelding til norskkurs utgjør et brudd på au pair-kontrakten, og kan medføre utestengelse fra au pair-ordningen for vertsfamilien, jf. utlendingsloven § 27 b. Videre utgjør manglende deltakelse på norskkurs fra au pairens side også et brudd på au pair-kontrakten. Dette kan resultere i tilbakekall av oppholdstillatelsen."

I Oslo tilbyr Energy Au Pair norskkurs for au pairer i nivå A1, A2 og B1.

Våre kurs avholder vi gjennom Norwegian class AS og er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som tilbyder av opplæring for voksne innvandrere etter Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. 

Vertsfamilier som har invitert sin au pair via Energy Au Pair får rabatt på au pairens norskkurs.

Forsikring

En au pair med gyldig oppholdstillatelse er automatisk medlem av folketrygden.

I tilegg skal vertsfamilien betale forsikring for au pairen som dekker au pairens hjemreise/hjemsendelse ved død, sykdom eller skade. (se www.udi.no).

Energy Au Pair samarbeider med If/ Europeiske Reiseforsikring.

Au pair forsikringen fra If/ Europeiske Reiseforsikring er den eneste på det norske markedet, som ikke har beløpsbegrensning på dekningen. I tillegg til den obligatoriske au pair forsikringen, som kreves av UDI, omfatter også If/ Europeiske Reiseforsikring sin Au pair forsikring tap og forsinkelse av innsjekket reisegods ved innreise til Norge når Au pairen flytter hit. Det betales ingen egenandel ved benyttelse av forsikringen. Se vilkårene her.

Forsikringen er knyttet til au pairen, men hvis av en eller annen grunn au pairen ikke kommer til familien vil dere kunne overføre forsikringen til en annen au pair. Forsikringens oppstartsdato vil også kunne justeres ved betydelig forsinkelse i utstedelse av visum. Utgiftene vertsfamilien blir påført ved å tegne forsikringen vil dessverre ikke bli refundert dersom au pairen slutter eller bytter vertsfamilie i forsikringsperioden.

Forsikringen skal tegnes for hele perioden det søkes tillatelse for, og skal dekkes i sin helhet av vertsfamilien. Dette innebærer at au pairen ikke kan pålegges å dekke deler av eller hele forsikringssummen ved trekk i lønn/lommepenger eller annen avtale om refusjon. Forsikringen kan tegnes for 12, 18 eller 24 måneder. Priser for au pair forsikring er i øyeblikket 1.850 NOK for 1 år, 2.500 NOK for 18 mnd. og 2.900 NOK for 2 år (prisene gjelder fra den 22.06.2020)

Denne forsikring er ikke en ansvarsforsikring, men de aller fleste innboforsikringer har ansvarsforsikring inkludert, og vi vil anbefale dere å sjekke, hvor mye vil deres innboforsikring dekker, hvis uheldet er ute, og au pairen ødelegger noe i deres hjem eller hvis en arbeidsskade skulle skje. I tillegg kan vurderes en ordinær reiseforsikring mens au pairen bor i Norge.

Behandlingstid

EU-borgere trenger ikke oppholdstillatelse og har lov til å flytte til vertsfamilien og jobbe når som helst. De skal bare registrere seg. Vi hjelper au pairene med formalitetene.
Det er veldig forskjellig hvor lang tid det tar å finne den riktige au pairen for dere. Dette avhenger av hvilket land dere ønsker at au pairen kommer fra, av deres forventninger til au pairen, av familiære hensyn som skal tas og om dette sammenfaller med kvalifikasjoner som tilgjengelige au pair-søkere har. Om det haster veldig, ta kontakt med oss og vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme deres ønsker.
Vi anbefaler å starte prosessen snarest mulig.
Saksbehandlingstid avhenger både av når au pairen leverte søknaden om oppholdstillatelse, og av kontraktens startdato.
Per i dag er saksbehandlingstid ca. 3-4 måneder fra au pairen fysisk leverte dokumentene til ambassaden.

Gi oss vennligst beskjed om når dere ønsker at au pairen flytter til dere.

Hvis en au pair skifter vertsfamilie har hun lov til å flytte til den nye vertsfamilien og starte å jobbe for dem fra den dag gebyret for saksbehandling er betalt og time hos politiet er bestilt hvis det er mulig å bestille time hos politiet (eller eventuelt fra den dato som er angitt i kontrakten). Hos noen politidistrikter kan ventetiden for å få ledig time være veldig lang. Det kan gå mellom 1 og 6 månder før den nye tillatelsen vil bli innvilget.
Mulige arbeidsoppgaver for au pairer

Mulige oppgaver innen barnepass:

Typiske oppgaver i huset:

Hjelp med dyr:
Oppgaver som ikke passer for au pairen:

Au pair med førerkort

EU-borgere, som har førerkort, har lov til å kjøre i Norge.

De fleste ikke-EU-borgere kan kun kjøre i Norge i 3 måneder. For å kjøre etter dette tidspunktet må ha tatt både teori- og kjøreprøve i Norge nesten som om de aldri har hatt førerkort. Dette er dyrt og hvis dere er helt avhengige av at au pairen har førerkort, vil vi anbefale å invitere en au pair som er EU-borger og har EU-førerkort.

Mere informasjon om regler ang. bruk av utenlandske førerkort i Norge finner dere her:

 https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/forerkort-i-og-utenfor-norge/forerkort-fra-land-utenfor-eu-eos/bruk-av-forerkort-fra-land-utenfor-eu-eos-i-norge

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298#KAPITTEL_9


Småbarn

Ja, au pairen kan godt passe helt små barn/babyer. Deres familie får presentert au pairer som har erfaring med å passe småbarn. Dette koster ikke noe ekstra.

Vår garanti

Vertsfamilier må alltid regne med en måneds tid hvor ting skal gå seg til før man vurderer om dette er en uløselige situasjon. Det er sjelden at det ikke fungerer, men dersom dette skjer, finner vi en ny au pair til dere og en ny familie til au pairen. Garantien gjelder i en måned fra au pairen er ankommet hos vertsfamilien (maks. én erstatning per betalt kontrakt).

Før au pairen kommer til vertsfamilien sender vi en 'håndbok' med mye praktisk informasjon.

Dersom dere ikke finner svar på nettopp det dere lurer på, så kontakt oss på mail info@energyaupair.no

Forretningsbetingelser

Les mer »

Personvernserklæring

Les mer »