The right au pair for the right Family

Nye regler for aupairordningen

Nye regler for aupairordningen

(fra www.udi.no)

I 2012 vil det komme endringer i regelverket for aupairordningen. Blant annet vil au pairene få mer økonomisk støtte, og de kan ikke lenger ha egne barn i hjemlandet.

Sist oppdatert 29.12.2011
Publisert 29.12.2011
 
 
Dette har Justis- og politidepartementet bestemt.

Foreldre kan ikke bli au pairer

En av de nye reglene er at personer som selv er foreldre, i hovedregelen ikke vil få lov til å være au pair. Dette gjelder for nye søknader etter at regelverket endres.

Au pairen vil få mer økonomisk støtte fra vertsfamilien

Samtidig vil minimumssatsen for lommepenger økes fra kr 4 000 til kr 5 000 per måned. Satsen for dekning av norskkurs økes også, fra 6 000 kroner til kr 7 500 per år. Disse satsene skal oppjusteres jevnlig.

Vertsfamilien skal også dekke au pairens reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs, samt dekke au pairens hjemreise.

Når vil endringene skje?

Endringene i regelverket vil skje så snart UDI har fått lagt praktisk til rette for det. UDI kan ikke gi noen eksakt dato for når det nye regelverket vil tre i kraft, men det vil sannsynligvis skje i løpet av vinteren 2012.

Vi vil legge ut informasjon på våre nettsider når en dato er satt. I mellomtiden vil vi behandle søknadene etter det gamle regelverket.

UDI skal gi mer informasjon

UDI har også blitt bedt om å informere au pairer og vertsfamilier bedre om deres rettigheter og plikter. Dette kan for eksempel skje gjennom regelmessige informasjonsmøter. Standardkontrakten skal også endres slik at informasjonen blir tydeligere.

Departementet planlegger også at det skal etableres en uavhengig informasjonstelefon som kan svare på spørsmål fra au pairer og vertsfamilier.

Departementet ber UDI om å samarbeide med Skatteetaten om å lage informasjonsmateriell som kan bidra til bedre forståelse av skattereglene for au pairer.

Au pairer er på kulturutveksling

De nye reglene kommer i en instruks fra Justis- og politidepartementet. Departementet understreker at formålet med aupairordningen er kulturutveksling.

Au pairen, en ung voksen fra et annet land, skal være en del av en norsk familie og på denne måten lære språk og lære om norsk kultur. Til gjengjeld hjelper au pairen til med lettere husarbeid og barnepass, maksimalt 30 timer per uke.

Vil forhindre utnytting av au pairer

Departementet påpeker at slik situasjonen er nå, viser det seg at en del vertsfamilier og au pairer oppfatter ordningen først og fremst som vanlig lønnet arbeid.

Justis- og politidepartementet ser derfor behov for flere endringer i regelverk og praksis, slik at kulturutvekslingsaspektet blir sterkere og forhindre at au pairer utnyttes som billig arbeidskraft.

Mulige lovendring: Karantene for vertsfamilier

Departementet ønsker å innføre en ordning med karantene for vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen. Det vil si at en familie kan fratas retten til å ha en au pair i et bestemt tidsrom.

I tillegg ønsker departementet å gjøre det lettere for au pairer å bytte vertsfamilie raskt hvis den første vertsfamilien bryter kontrakten.

I dag er det slik at au pairen ikke kan flytte til en ny vertsfamilie før de har fått innvilget en ny søknad om oppholdstillatelse. Dette kan sette au pairen i en sårbar situasjon sosialt og økonomisk.

Departementet ønsker å legge til rette for at au pairen kan flytte til sin nye vertsfamilie så snart de har undertegnet kontrakt og fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert.

Disse to lovendringene er altså ikke vedtatt enda, men skal snart sendes ut på høring.