The right au pair for the right Family

Praktisk informasjon til vertsfamiliene i forbindelse med avskaffelse av au pair-ordning

 Date: 30.03.23

Kjære vertsfamilier,

 

29. mars 2023 fremmet regjeringen et forslag om å avvikle au pair-ordningen. Vi vil gjerne oppsummere vår tolkning av situasjonen (uten at dette er en vurdering med juridisk kompetanse).

Høringen avsluttes 29. juni. Etterpå skal det stemmes for forslaget.

I følge høringsnotatet blir søknadene, som er levert elektronisk innen programmet er avskaffet, behandlet av UDI, selv om de blir behandlet etter at ordningen er avskaffet. Det er en forutsetning at gebyret til UDI er betalt og timen for å levere søknaden fysisk er bestilt før de nye reglene trer i kraft. 

 1. Hvis dere har funnet en au pair til deres familie, hun/ han har søkt om tillatelsen på UDI’s søknadsportal og har levert søknaden på ambassaden/ Visum senteret/ politiet, vil UDI behandle søknaden i henhold til «de gamle reglene» (de nåværende regler). Dvs. søknadene bør innvilges.

 2. Hvis dere har funnet en au pair, men hun ikke har levert søknaden ennå (hverken elektronisk eller fysisk), anbefaler vi at dere sender dokumentene til oss snarest mulig, hvis dere ikke allerede har gjort det. Vennligst les instruksene som dere har fått / får fra oss nøye, sjekk at alle feltene er utfylt før dere sender til oss, underskriv kontrakten rett sted og send alle dokumentene til oss på en gang. Begge vertsforeldrene må underskrive. Kopi av passene deres må være i god kvalitet og deres signatur må være synlig på kopi av passene. Husk å vedlegge en bekreftelse på dato når deres nåværende au pair slutter hos dere, hvis dere har en au pair nå. Vi jobber så hardt vi kan med å prosessere alle dokumentene snarest mulig , men for øyeblikket har vi lite kapasitet til å skrive flere påminnelser til vertsfamiliene om hva familien mangler, og mangelfulle dokumenter kan forårsake forsinkelser i prosessen.

  Kapasiteten på ambassadene kommer til å være begrenset fra nå av, da alle au pair-søkerne ønsker levere søknad snarest mulig. Noen au pairer får kanksje ikke tid hos ambassade/ politiet før ordningen avskaffes.

  Vennligst kommuniser direkte med au pairen og be henne jobbe med søknaden så fort hun har mottatt dokumentene.

 3. Hvis dere fortsatt ikke har funnet en au pair, men ønsker å finne en og vil prøve at au pairen leverer en søknad før ordningen avskaffes, anbefaler vi at dere blir enig med en au pair-kandidat snarest mulig. Hvis noen av au pairene «haler ut tiden», ikke vil stille opp til intervju fort, hvis au pairen ikke svarer på henvendelsene eller er usikker på noe, må dere se på andre kandidater med en gang.

 4. Hvis dere har funnet en au pair selv (utenom vårt byrå), hjelper vi dere gjerne med å ordne formalitetene. Vår service koster 2.950 kr for dem hvor au pairen ikke er en EU borger. Hvis dere ønsker å bruke denne service, vil vi be dere om å sende oss kandidatens navn, e-postadresse, og eventuelt et telefonnummer.

 5. Hvis deres au pair har fått innvilget au pair-tillatelsen og alle formalitetene er på plass, kan hun komme til Norge, og være au pair i Norge i 2 år. Endringene vil ikke påvirke henne.

  Disse spørsmålene kjenner vi dessverre ikke svaret på ennå:

  • Vi vet ikke når regjeringen kommer til å ha avstemning. Partiene som er imot ordningen er i flertall, så vi forventer at ordningen blir nedlagt, men når det blir vet vi ikke. Høringen avsluttes 29. juni. Vi estimerer at avstemningen vil skje etter 1. august.
  • Vi vet ikke om det er mulig å invitere en au pair som skal starte lang tid i fremtiden – for eksempel en gang i 2024. Foreløpig anbefaler vi at startdato på kontrakten er i år, men hvis dere søker om en au pair med oppstartsdato en gang i 2024 må dette være på deres risiko. UDI refunderer normalt ikke gebyrene hvis de gir avslag på søknaden.


  Vi vil informere på vår hjemmeside etter hvert som vi får svar på disse spørsmålene. Vi vil også legge ut informasjon under «Nyheter» hvis vi får andre viktige nyheter om au pair-ordningen.

* fra Høringsnotat vedrørende avvikling av au pair-ordningen:

*4.4 Overgangsperiode 

Departementet foreslår at personer som har fremmet søknad før nytt regelverk trer i kraft, skal få behandlet saken sin etter gammelt regelverk, selv om vedtaket ikke fattes før etter ikraftsettingstidspunktet. Dette er et unntak fra hovedregelen om at det er vedtakstidspunktet som legges til grunn. Rimelighetshensyn tilsier at saksbehandlingstiden i UDI ikke skal gå ut over søkeren. Dersom UDI har en søknad til behandling som er fremmet før ikraftsettingstidspunkt, og det er forhold i saken som innebærer at vilkårene i lovens § 27 b er oppfylt, skal søknaden avslås.

En søknad vil i disse sakene anses som fremmet når søknaden er registrert elektronisk i søknadsportalen og det er bestilt time hos politiet/utenriksstasjon for innlevering av fullstendig søknad om oppholdstillatelse. Dette er et unntak fra hovedregelen om at en søknad først anses fremmet når utlendingen har møtt personlig hos en utenriksstasjon eller hos politiet, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje og femte ledd. Unntaket må ses i sammenheng med utlendingsforskriften § 10-25 a, som inneholder en spesialregel for bytte av vertsfamilier, samt lange saksbehandlingstider hos politiet.

Lovens § 27 b vil som nevnt over bli foreslått opphevet når ordningen er fullstendig avviklet. Det samme gjelder lovens § 85 a.