The right au pair for the right Family

En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse om au pair ordning i Danmark

 Date: 08.05.13

​Denne rapporten presenterer resultatene av en statlig undersøkelse av den danske au pair-ordningen. Rapporten belyser, hvem der anvender ordningen, hva som motiverer henholdsvis vertsfamilier og au pairer i ordningen, og hvordan deres hverdag utspiller seg.
Rapporten finner en stor variasjon i måtene, au pair-opphold praktisk fungerer på, og både positive som negative erfaringer er representerte.
De fleste au pairer i Danmark kommer fra Filippinene, og mange av dem er primært motiverte av ønsket om å tjene penger, fx for å støtte familien i hjemlandet. Noen au pairer opplever, at de befinner seg i en sårbar og svag posisjon under deres opphold i Danmark, bl.a. fordi de er avhengige av vertsfamilien for at kunne blive i landet.
 
Der er dog også au pairer, som primært er motiverte av ønsker om læring og personlig utvikling, og som fx benytter deres au pair-opphold som mulighet for reiser rundt i Europa.
Både au pairer og vertsfamilier opplever at kulturell utveksling finner fortsatt sted, når en au pair tager til Danmark.
 
Den neststørste gruppe av au pairer er fra Ukraina.
 
De vertsfamiliene, som benytter ordningen, består typisk av to arbeidende foreldre med to eller flere små barn. Deres utdannelsesnivå og inntekt ligger over landsgjennomsnittet, og de har ofte krevende jobb.
 
Rapporten bygger på kvalitative intervju og på kvantitative analyser av registerdata. Undersøkelsen er bestilt og finansiert av Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.
 

Les undersøkelse om au pair ordning i Danmark